12-Public Relations Use Its Core Strength

การประชาสัมพันธ์: ใช้จุดแข็งหลัก

ถ้าคุณทำไม่ได้คุณไม่มีจุดหวานประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การสื่อสารที่คุณใช้ต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องการ กลุ่มคนบางกลุ่มที่สำคัญต่อความสำเร็จของคุณ องค์กรในตอนท้ายกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์แบบสาธารณะรวมกับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่ด้านล่าง การประชาสัมพันธ์

Continue reading »