12-Knowing When You will need an Air Conditioner Service

รู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะต้องมีเครื่องปรับอากาศ

อาการทั่วไปอื่น ๆ ที่แสดงถึงความจำเป็นในการให้บริการคือการทำงานอย่างต่อเนื่องของคอมเพรสเซอร์หรือการตัดชิ้นส่วนออกบ่อยๆการทำงานต่อเนื่องของคอมเพรสเซอร์จะไม่เพียง แต่ทำให้เครื่องปรับอากาศของคุณเสียหาย แต่ยังทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าของคุณลุกลามอย่างมาก

Continue reading »